บรรณานุกรม

กมล  สนธิเกษตริน.  คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล.  พิมพ์ครั้งที่  5  กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ,  2532.

บวรศักดิ์  อุวรรณโณ.  กฎหมายมหาชน เล่ม 2 การแบ่งแยกกฎหมายมหาชน-เอกชน และพัฒนาการในกฎหมายมหาชน.  พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม,  2538.

ปรีดี  เกษมทรัพย์.  กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป.  กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์,  2526.

ศรีราชา  เจริญพานิช.  ที่มา  ประเภท  และศักดิ์ของกฎหมาย.  ในเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่  1-8.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2533.

อุกฤษ  มงคลนาวิน.  คำบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศ.  เอกสารโรเนียวเย็บเล่ม  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ม.ป.ท.,  ม.ป.ป.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s