ประเภทของกฎหมาย

Standard

กฎหมายที่นำมาใช้นั้น อาจมีรูปแบบและลักษณะต่าง ๆ กัน การศึกษาถึงการแบ่งประเภทของกฎหมาย นอกจากจะทำให้มีความเข้าใจในลักษณะของกฎหมายประเภทต่าง ๆ มากขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้กฎหมายได้ถูกต้องแก่กรณีด้วย ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงการแบ่งประเภทของกฎหมายเป็น 3 กรณีด้วยกัน คือ
1. กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
2. กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ
3. กฎหมายประเภทอื่น ๆ
ในกรณีที่ 1 และ 2 นั้น เป็นการแบ่งประเภทของกฎหมายซึ่งเป็นที่ยอมรับกันดดยทั่วไป โดยยึดถือลักษณะของความสัมพันธ์ในทางกฎหมาย (แบ่งได้เป็นกำหมายเอกชนและมหาชน) และยึดถือลักษณะการใช้กฎหมาย (แบ่งได้เป็นกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ) เป็นหลักในการพิจารณา ส่วนในกรณีที่ 3 นั้น เป็นการแบ่งประเภทของกฎหมายในกรณีอื่นๆ ซึ่งมีอยู่หลากหลาย ทั้งนี้ เพราะขึ้นอยู่กับผู้ที่ทำการแบ่งประเภทนั่นเองว่าจะยึดหลักเกณฑ์ใดเป็นหลัก เช่น เกณฑ์แหล่งกำเนิด (แบ่งได้เป็นกฎหมายภายในและกฎหมายภายนอก) เกณฑ์รูปแบบ (แบ่งได้เป็นกฎหมายลายลัษณ์อักษรและกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร) หรือเกณฑ์สภาพบังคับของกฎหมาย (แบ่งได้เป็นกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง) ซึ่งในกรณีที่ 3 นี้ เป็นการแบ่งแยกประเภทของกฎหมายเพื่อใช้เฉพาะกรณี ๆ ไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s